Calendar

November 16, 2019
 • 10:00 am - Sadhana Practice

November 17, 2019
 • 10:00 am - Medicine Buddha Sadhana

November 19, 2019
 • 7:00 pm - Living Awake

November 24, 2019
 • 10:00 am - Medicine Buddha Sadhana

November 26, 2019
 • 7:00 pm - Living Awake

December 1, 2019
 • 10:00 am - Medicine Buddha Sadhana

December 3, 2019
 • 7:00 pm - Living Awake

December 5, 2019
 • 3:30 pm - Isiah House

December 7, 2019
 • 9:30 am - Mahamudra Group

December 8, 2019
 • 10:00 am - Medicine Buddha Sadhana

December 10, 2019
 • 7:00 pm - Living Awake

December 15, 2019
 • 10:00 am - Medicine Buddha Sadhana

December 17, 2019
 • 7:00 pm - Living Awake

December 21, 2019
 • 10:00 am - Sadhana Practice

December 22, 2019
 • 10:00 am - Medicine Buddha Sadhana

December 24, 2019
 • 7:00 pm - Living Awake

December 29, 2019
 • 10:00 am - Medicine Buddha Sadhana

December 31, 2019
 • 7:00 pm - Living Awake

January 2, 2020
 • 3:30 pm - Isiah House

January 4, 2020
 • 9:30 am - Mahamudra Group

January 5, 2020
 • 10:00 am - Medicine Buddha Sadhana

January 7, 2020
 • 7:00 pm - Living Awake

January 12, 2020
 • 10:00 am - Medicine Buddha Sadhana

January 14, 2020
 • 7:00 pm - Living Awake